0%

رفتن به صفحه ی محتوا

قوانین پهنه بندی شهر تهران

در این بخش با پهنه بندی های مختلف شهر تهران آشنا خواهید شد.

ویژگی های پهنه فضای سبز پهنه G

ویژگی های پهنه فضای سبز پهنه G ۱: “ساختار شبکه ای شهر تهران”، هماهنگ با ساختارهای طبیعی و تاریخی و نظام های حرکت، ...

ویژگی های پهنه مختلط پهنه M

ویژگی های پهنه مختلط پهنه M مالکین محترمی که ملک آنها در محدوده پهنه مختلط قرار گرفته است می توانند با مطالعه این متن اطلاعات ...

ویژگی های پهنه تجاری پهنه S

ویژگی های پهنه تجاری پهنه S  در طرح تفصیلی مشارکت در ساخت در پهنه تجاری با علامت S ، مالکین محترمی که ملک آنها در پهنه تجاری ...

ویژگی های پهنه مسکونی پهنه R

ویژگی های پهنه مسکونی پهنه R در طرح تفصیلی  مشارکت در ساخت در پهنه مسکونی با علامت R ، مالکین محترمی که ملک آنها در پهنه ...

مشارکت در پهنه M مختلط

مشارکت در پهنه M مختلط مشارکت در پهنه های تجاری و اداری و مسکونی پهنه M قبل از بیان چگونگی مشارکت در ساخت در املاک پهنه M ...

پهنه حفاظت سبز و باز ، پهنه G

پهنه حفاظت سبز و باز ، پهنه G پهنه حفاظت (سبز و باز)، قسمت هایی از محدوده شهر است، که عرصه‌های سبز و باز عمومی و خصوصی، پارک ...