رفتن به صفحه ی محتوا

مشاوره بعد از عقد قرارداد

تاثیر نوسانات ارز در مشارکت در ساخت

تاثیر نوسانات ارز در مشارکت در ساخت قرارداد مشارکت در ساخت متشکل از توافقات زیادی بین طرفین قرارداد می باشد ، بنابراین اهمیت ...

تغییر در مصالح استفاده شده

تغییر در مصالح اختلاف در مورد متریال استفاده شده پس از اجرا تغییر در مصالح در بیشتر مواقع اختلافاتی بین سازندگان و مالکین در ...