پیش نویس قرارداد مشارکت در ساخت

قراردادهای مشارکت در ساخت نسبت به موقعیت ملک ، مساحت ملک ، تعداد مالکین و خواسته های طرفین قرارداد با هم دیگر متفاوت می باشند . هیچگاه نمی توان از قرارداد دیگری کپی برداری کرد و برای مشارکت در ساخت دیگری آن را بکار برد . آی شهر متناسب با وضعیت ملک شما اقدام به تنظیم پیش نویس قرارداد مشارکت در ساخت می نماید.

گام به گام جهت تنطیم پیش نویس

جهت انجام پیش نویس مراحلی را باید انجام داد تا با اطلاعات کافی اقدام به پیش نویس قرارداد مشارکت در ساخت نماییم . در صورت انجام نگرفتن هر کدام از مراحل عملا تهیه پیش نویس ممکن نخواهد بود . در زیر توضیحاتی لحاظ شده است .

مدیریت مراحل مورد نیاز

ابعاد زمین و نوع کاربری آن

بدون شک یکی از مهمترین مسائل ابعاد زمین و نوع کابری آن است که تاثیر زیادی بر روی پیش نویس قرارداد دارد. پس ابتدا ابعاد زمین ، مساحت ، موقعیت جغرافیایی و کابری آن را معلوم می کنیم

تعداد مالکین و نسبت قدرالسهم

حال نوبت به مشخص نمودن مالکین و احراز هویت و میزان قدرالسهم آنها در مالکیت زمین مورد نظر می باشد . در این زمینه آی شهر به شما کمک می کند .

محاسبات متراژ ملک جدید

بعد از انجام محاسبه قدرالسهم حال نوبت محاسبه تقریبی بنا نوساز می باشد ، در این مرحله میزان حدودی متراژ بنای نوساز محاسبه و نسبت به قدرالسهم مالک یا مالکین اعلام می گردد.

انتخاب جهت و طبقات جدید

در این مرحله موقعیت و طبقه واحدهای جدید را برای مالک یا مالکین می بایست تعیین کنیم . در صورتی که تعداد مالکین زیاد باشد این مرحله کمی مشکل می باشد . ولی نگران نباشید آی شهر درکنار شماست